Privacyverklaring
.. Foto door Lianhao Qu op unsplash-logo Unsplash

Privacyverklaring

van Het Beleefde Genot VZW

1. Algemeen

1.1

Dit is de privacyverklaring van Het Beleefde Genot VZW, met maatschappelijke zetel te Doornlaan 8, 8210 Zedelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0893.747.805 (“Het Beleefde Genot VZW”). Het Beleefde Genot VZW treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen rechtstreeks van jou in het kader van haar activiteiten of producten. Hierna wordt Het Beleefde Genot VZW aangeduid als “Het Beleefde Genot”.

1.2

Het Beleefde Genot is een culturele en literaire kring die jaarlijks culturele activiteiten organiseert en boeken aanbiedt. Het Beleefde Genot is actief in Vlaanderen en focust op culturele diepgang.

2. Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

Het Beleefde Genot kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op cultuurbeleving en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van lezingen, (ii) het aanbieden van onder andere boeken, (iii) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn, (iv) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (v) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met Het Beleefde Genot voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan Het Beleefde Genot hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1

De persoonsgegevens die Het Beleefde Genot kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

5.2

Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1

Het meedelen van persoonsgegevens aan Het Beleefde Genot en/of deelname aan activiteiten impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

 1. Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt;
  en/of
 2. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Het Beleefde Genot om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2

Door het meedelen van persoonsgegevens aan Het Beleefde Genot en/of deelname aan activiteiten geef je Het Beleefde Genot de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

 1. het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
 2. jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat Het Beleefde Genot haar activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;
 3. statistische gegevens te verkrijgen;
 4. een archief bij te houden;
 5. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.

6.3

Het Beleefde Genot garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden voor de uitvoering van de activiteiten en producten die Het Beleefde Genot aanbiedt.

6.4

Het Beleefde Genot slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid of (iii) voor zolang Het Beleefde Genot (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van Het Beleefde Genot.

7. Jouw rechten

7.1

De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:

 1. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 2. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
 3. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
 4. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 5. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
 6. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
 7. om jouw toestemming op basis waarvan Het Beleefde Genot gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 8. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2

Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Doornlaan 8, 8210 Zedelgem of via e-mail naar

8. Beveiliging

Het Beleefde Genot verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan Het Beleefde Genot bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Het Beleefde. Je erkent en aanvaardt dat het bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op Het Beleefde Genot kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1

Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Het Beleefde Genot in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

9.2

Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Versie 7.09.2017

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 30/11/2023 13:52:38.